Všeobecné podmínky služeb checkTVA.eu

Článek 1 - Definice použitých pojmů

"VOP" znamená tyto Všeobecné podmínky služeb s vyloučením jakéhokoli jiného dokumentu.

"Checktva.eu" označuje název domény a webové stránky, ze kterých lze ke službě přistupovat.

"ZX81" označuje společnost ZX81, SAS s kapitálem 1 000 eur, se sídlem na adrese 1 place de la Ferme de Richemont v BORDEAUX (33000), zapsanou v obchodním rejstříku BORDEAUX pod číslem 902 738 723.

"Službou" se rozumí služba pro ověřování DIČ uvnitř Společenství prostřednictvím internetových stránek checktva.eu, jak je uvedeno v článku 3.

"Uživatelem" se rozumí jakákoli fyzická osoba, která navštíví webové stránky checkTVA.eu, ať už jedná svým jménem nebo jménem jakékoli francouzské či zahraniční právnické osoby, bez ohledu na to, zda si vytvořila uživatelský účet.

Článek 2 - Účel

V souladu s článkem L. 441-6 francouzského obchodního zákoníku představují tyto VOP jediný základ obchodního vztahu mezi stranami. Jejich účelem je definovat smluvní podmínky, za kterých společnost ZX81 poskytuje Uživateli Službu.

Používáním Služby Uživatel bezvýhradně přijímá tyto VOP a vzdává se práva dovolávat se jakéhokoli jiného dokumentu, ať už je s nimi v rozporu, nebo ne, včetně vlastních všeobecných nákupních podmínek Uživatele, které jsou vůči společnosti ZX81 nevymahatelné, i kdyby o nich společnost ZX81 věděla.

Článek 3 - Podmínky používání služby

ZX81 nabízí prostřednictvím webových stránek checktva.eu jednoduchý způsob kontroly jednoho nebo více intrakomunitárních čísel DPH třemi různými způsoby:

Článek 4 - Ceny, platební podmínky a fakturace

Ověření jednoho čísla s certifikátem nebo bez něj je zdarma.

Ověření série DIČ je zpoplatněno za každou tranši podle následujícího sazebníku:

Cena je splatná pouze kreditní kartou.

Faktura je k dispozici ke stažení na webu po zaplacení služby a po dobu 4 let na stránce "Historie" uživatele.

Článek 5 - Data

Všechna data poskytnutá nebo vytvořená uživatelem jsou a zůstávají majetkem uživatele. S výjimkou vlastních subdodavatelů a poskytovatelů služeb se společnost ZX81 zdržuje sdělování jejich obsahu třetím osobám a zaručuje výhradní přístup k těmto údajům pouze Uživateli.

Uživatel však uděluje společnosti ZX81 a jejím subdodavatelům nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci k (i) hostování, ukládání do mezipaměti, kopírování a zobrazování uvedených údajů pro účely poskytování Služby a (ii) využívání těchto údajů pro čistě statistické účely po dobu 3 let od poskytnutí Služby, aniž by si Uživatel mohl nárokovat jakékoli právo na výsledky zpracování.

ZX81 se dále zavazuje dodržovat předpisy platné pro osobní údaje (DCP), zejména ustanovení zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 ve znění pozdějších předpisů týkající se informačních technologií, souborů a svobod a RGPD.

Uživatel jako správce údajů určuje prostředky a účely zpracování DCP, přičemž společnost ZX81 vystupuje pouze jako subdodavatel ve smyslu předpisů.

Článek 6 - Autorská práva a duševní vlastnictví

Tyto webové stránky jsou výhradním vlastnictvím společnosti ZX81. Veškerá práva na reprodukci jsou vyhrazena, včetně skript, ikonografických a fotografických dokumentů. Používáním služby není uživateli udělena žádná licence týkající se těchto práv.

Článek 7 - Odpovědnost

Odpovědnost společnosti ZX81 může vzniknout pouze v případě prokázaného zavinění nebo nedbalosti a je omezena na přímé škody s vyloučením jakýchkoli nepřímých škod jakéhokoli druhu (ztráta příjmů nebo zisku, ztráta dat, ztráta příležitostí, obchodní škody, nároky třetích stran vůči uživateli atd.). V každém případě, pokud bude společnost ZX81 činěna odpovědnou, bude tato odpovědnost omezena na částku bez daně zaplacené Uživatelem za poskytnutí Služby.

ZX81 nemůže být činěna odpovědnou v případě neplnění nebo nesprávného plnění svých povinností, které je způsobeno buď zaviněním Uživatele, nebo zaviněním třetí strany (například, aniž by tento výčet byl úplný: dodavatelé hardwaru a softwaru, vývojáři, hostitelé dat jakéhokoli druhu, poskytovatelé služeb třetích stran apod), nebo v případě vyšší moci ve smyslu ustanovení článku 1218 občanského zákoníku.

Článek 8 - Spory

Na základě výslovné dohody mezi stranami se tyto VOP řídí francouzským právem s vyloučením jakýchkoli jiných právních předpisů. Jsou sepsány ve francouzském jazyce, bez ohledu na jazyk, který uživatel jinak používá pro službu. V případě, že jsou přeloženy do jednoho nebo více jazyků, bude v případě sporu považován za autentický pouze francouzský text.

Jakoukoli reklamaci musí Uživatel adresovat společnosti ZX81 doporučeným dopisem s doručenkou nebo jiným zařízením, které zajistí přijetí zprávy. V případě sporu se strany dohodly, že se v první řadě a v souladu s platnými právními předpisy Francie pokusí vyřešit svůj spor smírnou cestou.

Pokud nedojde ke smírné dohodě do třiceti kalendářních dnů od obdržení reklamace společností ZX81, budou veškeré spory, které mohou vyvolat tyto, týkající se jak jejich platnosti, výkladu, plnění, důsledků, tak i jejich následků, předloženy soudům příslušným v BORDEAUX, a to i v případě mimořádného nebo konzervačního řízení ve zkráceném řízení nebo na základě návrhu a bez ohledu na více žalovaných nebo odvolání třetí strany.

linkedin twitter facebook mail